Arvoden

watercolor_arv

Advokatfirman Nordkvist tillämpar alltid, oavsett ärendetyp, rättshjälpstaxan. Under det inledande mötet går vi igenom villkoren och vilka faktureringsrutiner som tillämpas. Kostnaden för ett ärende beror således på hur mycket tid advokaten lägger ner i ärendet vilket varierar beroende på ärendets beskaffenhet utifrån svårighetsgrad och komplexitet.

Vid upprättande av handlingar har vi tagit fram prisexempel. Nedan följer en prislista på utgångspriser. Utgångspriserna är baserade på normal tidsåtgång för ärendet.

Arvsrätt

Bouppteckning från 9 000 kr
Arvskifte från 9 000 kr
Testamente från 5 000 kr
Framtidsfullmakt från 5 000 kr

Gåvor och köp

Gåvobrev från 6 000 kr
Samäganderättsavtal från 6 000 kr
Köpeavtal bostadsrätt från 5 000 kr
Köpeavtal och köpebrev fastighet från 6 000 kr

Bodelningsrätt

Samboavtal från 3 000 kr
Äktenskapsförord från 5 000 kr
Bodelning sambo från 8 000 kr
Bodelning äktenskap från 9 000 kr

Vårdnad, boende och umgänge

Gåvobrev från 6 000 kr
Samäganderättsavtal från 6 000 kr
Köpeavtal bostadsrätt från 5 000 kr
Köpeavtal och köpebrev fastighet från 6 000 kr
Vårdnad-, boende- och umgängesavtal från 9 000 kr

Rättsskydd

Vem har rätt till rättsskydd?

För det fall du hamnar i en rättslig tvist som rör ditt privatliv i domstol kan du ha rätt till ekonomisk hjälp genom ditt försäkringsbolag alternativt fackförbund. Om tvisten handläggs av annan eller någon myndighet har du vanligtvis inte rätt till rättskydd. Vad som gäller för just ditt försäkringsbolag framgår av ditt försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. Vänligen vänd dig direkt till ditt försäkringsbolag vid frågor. Som regel måste du haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att erhålla rättskydd. Uppfyller du kraven för att erhålla rättsskydd ansvarar ditt ombud för att skicka in en ansökan.

Rättshjälp

Vem har rätt till rättshjälp?

Den som inte har rätt till rättsskydd kan få ekonomisk hjälp från Rättshjälpsmyndigheten. Vid bedömningen om du har rätt till rättshjälp beaktas din ekonomiska situation, personliga förhållanden, vad tvisten avser samt om du inte har försäkring med rättskydd men borde ha haft det. För att erhålla rättshjälp ska tvisten röra dig som privatperson. Dödsbon och näringsidkare kan endast i undantagsfall ha rätt till rättshjälp.

Under det inledande mötet går vi igenom dina förutsättningar och hjälper dig att fylla i en ansökan.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd

För det fall det föreligger missnöje med anledning av tjänst som advokaten tillhandahållit, advokatarvodet eller andra ekonomiska krav mot advokaten önskas kontakt med redogörelse till advokat Sofia Nordkvist för att försöka uppnå en lösning. Kvarstår missnöjet efter kontakt kan anmälan skickas till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för prövning av ärendet. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)