Brottmål

Om du är misstänkt eller har blivit utsatt för brott har du alltid rätt att begära vilken advokat du vill ska företräda dig.

Offentlig försvarare

Vad innebär det att ha en offentlig försvarare?

En person som är misstänkt för ett brott har ofta rätt till en offentlig försvarare som hjälper till genom hela processen, från förundersökning till rättegång. Advokatens uppgift är att bevaka den misstänktes rättigheter och närvarar därför vid förhör, häktningsförhandlingar, analyserar bevisning, granskar förundersökningen och biträder klienten vid förhandling. Advokaten är också ett stöd för den misstänkte under eventuell häktningstid och hjälper den misstänkte i kontakten med exempelvis åklagaren. Under förundersökningen råder sekretess vilket innebär att varken den offentliga försvararen eller den misstänkte får reda på vad som framkommit i målet. Den som är skäligen misstänkt för brott har dock rätt att få reda på vad denne är misstänkt för.

Är en person misstänkt för ett brott som enbart leder till böter har den misstänkte inte rätt till offentlig försvarare. Däremot har den misstänkte alltid rätt att anlita en privat försvarare i dessa fall om det önskas.

Kostnad
Som huvudregel står staten kostnaden för den offentliga försvararen. Om den som blir fälld för ett brott har god ekonomi kan domstolen besluta om att den dömde ska stå en del av kostnaden. Väljer den misstänkte att anlita en privat försvarare, måste den misstänkte själv stå den kostanden.

Målsägandebiträde

När har du rätt till ett målsägandebiträde och vad är dennes uppgift?

En person som blivit utsatt för ett grövre brott eller som på grund av omständigheterna kan antas ha ett särskilt starkt behov av ett ombud har rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträden utses till den som blivit utsatt för misshandel, fridskränkning, hedersrelaterat våld, sexualbrott och hatbrott. Målsägandebiträdets uppgift är att stötta och hjälpa målsäganden, från förhör till domstolsprocess. Målsägandebiträdet kan också hjälpa till att biträda åtalet samt föra talan om enskilt anspråk och därigenom bevaka målsägandens rätt till skadestånd.

Kostnad
Kostnaden för målsägandebiträde stannar alltid på staten.

Särskild företrädare för barn

När en person under 18 år utsätts för brott förordnar tingsrätten ofta en särskild företrädare för barnet som ska bevaka barnets rätt. En särskild företrädare förordnas och ska överta vårdnadshavarens ansvar i rättsprocessen i de fall den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att kunna tillvarata barnets rätt.

Kostnad
Kostnaden för särskild företrädare för barn stannar alltid på staten.