Familjerätt

Vårdnad av barn, boende och umgänge

Ibland är det svårt att komma överens och hitta den bästa lösningen när det gäller beslut om vårdnad, boende och umgänge om barn. När parterna inte kommer överens är det vår rekommendation att vända sig till en jurist. Vi på Advokatfirman Nordkvist har stor erfarenhet av att biträda föräldrar i tvister avseende vårdnad, boende och umgänge om barn, även frågor om underhåll.

Utgångspunkten i dessa ärenden är att barnets bästa tillgodoses. För barn som lever med skilda föräldrar kan det vara viktigt med tydliga rutiner för att barnet ska veta när denne ska bo eller ha umgänge hos sin pappa respektive mamma. På familjerätten i hemmahörande kommun kan föräldrar utan kostnad få hjälp med samarbetssamtal och med att skriva verkställbara avtal om barnen. För det fall föräldrarna inte kan komma överens återstår att söka hjälp av en jurist som biträder föräldern genom en domstolsprocess. Föräldrarna lämnar då över till domstolen att besluta om frågor avseende vårdnad, boende och umgänge.

Äktenskap och sambo

Om det är en sak som vi med säkerhet vet är det att samtliga förhållanden upphör; antingen genom separation eller dödsfall. Det är därför viktigt att upprätta handlingar som beskriver hur du vill att dina ägodelar ska fördelas. Även om det kan verka oromantiskt, är det ett sätt att värna om varandra inför framtiden.

Äktenskapsförord

Vid en skilsmässa är huvudregeln att alla tillgångar ska delas lika mellan parterna. Det har ingen betydelse när startade ditt företag, köpte bostadsrättslägenheten eller båten, all egendom som inte är enskild egendom ska delas lika. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i en eventuell bodelning.

Ett äktenskapsförord måste uppfylla vissa formella krav för att vara giltigt. Äktenskapsförordet måste bland annat vara skriftligt, undertecknat av båda parter och inregistrerat hos Skatteverket.

Ett äktenskapsförord upprättas ofta om en av parterna har en större förmögenhet eller om det finns egendom med stort affektionsvärde.

Samboavtal

Till skillnad från äktenskap inleds inte ett samboförhållande under en given tidpunkt eftersom ett samboförhållande inte registreras. Enligt Sambolagens definition avses sambor med två ogifta personer som stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande parförhållande och har gemensamt hushåll.

Vad är viktigt att tänka på när man inleder eller har ett samboförhållande?

Bostad och bohag som någon av parterna skaffar i syfte att det skall brukas gemensamt skall delas lika i händelse av separation eller dödsfall såtillvida inget annat avtalats mellan parterna. Det har således ingen betydelse vem utav parterna som betalat för bostaden eller bohaget, det ska delas lika om någon av parterna påkallar bodelning inom ett år från separationen.

Genom att upprätta ett samboavtal kan rätten till bodelning avtalas bort och kan därför likställas med sambors motsvarighet av äktenskapsförord. Ett samboavtal är att rekommendera oavsett om du och din partner precis flyttat ihop eller om ni levt ihop en längre tid för att just undvika framtida meningsskiljaktigheter och missförstånd.

Skilsmässa och separation

Vid upplösning av äktenskap eller samboförhållanden befinner man sig ofta i en väldigt känslosam situation och det kan vara svårt att veta vilka rättigheter man har i en bodelning. Vi på Advokatfirman Nordkvist kan hjälpa till med att sortera ut vilka frågor som är tvistiga, föreslå lösningar och hjälpa till att bodelningen går rätt till samt tillvarata dina rättigheter.
För att det inte ska uppstå några framtida problem ska det alltid upprättas ett bodelningsavtal mellan parterna. Utan ett skriftligt avtal kan exempelvis den som övertar en fastighet som huvudregel inte sälja eller belåna fastigheten. Avtalet är också ett bevis på att en bodelning ägt rum samt en hjälp för dig att veta vilka överenskommelser som träffades vid bodelningen.

Köp och gåva

Köp

Vi upprättar juridiska handlingar gällande försäljningar samt överlåtelser av både fast och lös egendom. Det betyder att du får hjälp av oss med upprättandet av alla nödvändiga dokument när du säljer din bostadsrätt eller fastighet utan mäklare.

Gåva

Vid en gåvoöverlåtelse förekommer det att givaren vill ställa upp villkor som ska gälla för gåvan. Det kan exempelvis vara villkor om enskild egendom, inskränkningar i gåvotagarens förfoganderätt över gåvan eller att givaren själv vill förbehålla sig rättigheter/inflytande även efter att gåvan är given. Oavsett om gåvan är av stort förmögenhetsvärde eller enbart har ett affektionsvärde, är det en säkerhet för både givare och mottagare att kunna styrka gåvan genom en gåvohandling. Vi hjälper dig att ta fram juridiskt handlingar utifrån din vilja och som de formella kraven.