Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt

Advokatfirman Nordkvist åtar sig uppdrag inom det förvaltningsrättsliga området, framförallt ärenden avseende lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande i enlighet med ovan nämnda lagar har du ofta rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet företräder dig inför domstol, samlar bevisning, går igenom utredningen och tillser att dina rättigheter och möjligheter tillvaratas.

LVU

För det fall ett barn eller ungdom skadar sig själv genom exempelvis missbruk eller kriminalitet, alternativt om det föreligger missförhållanden i hemmet och som innebär att vårdnadshavaren inte kan ge den unge den omsorg som den behöver, kan barnet bli omhändertaget enligt lagen om vård av unga, LVU. För att det ska bli aktuellt med ett omhändertagande krävs att vårdnadshavaren eller den unge inte samtycker till frivillig vård samt att det föreligger påtaglig risk för att barnet eller den unges hälsa och utveckling skadas.

LVM

Även vuxna kan bli tvångsomhändertagna om den vuxne är djupt inne i ett missbruk samt är i stort behov av vård men vägrar att gå med på vård frivilligt.

Den psykiatriska sjukvården kan omhänderta och vårda patienter som lider av en allvarlig psykisk störning med tvång. De första fyra veckorna kan tvångsvården ske med stöd av ett läkarbeslut (”vårdintyg”). Därefter måste tvångvården prövas av förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens första beslut gäller i fyra månader, efterföljande beslut i intervaller om sex månader.

Kostnad
Kostnaden för offentligt biträde stannar alltid på staten.