Arvsrätt

Bouppteckning och arvskifte

När en person avlider uppstår en rad förpliktelser, rättigheter för dödsbodelägarna. Den svenska arvsrätten kan vara juridiskt komplicerad. För att dina intressen ska tillgodoses och för att du ska få hjälp i din enskilda situation är vår rekommendation att du anlitar ett juridiskt ombud, särskilt om det handlar om ett större ekonomiskt värde, gåvor, testamenten eller fler arvtagare.

Advokatfirman Nordkvist innehar en stor expertis inom ekonomisk familjerätt och åtar sig uppdrag som förrättningsman, företräda klienter vid boutredningen samt förordnas som boutredningsman via tingsrätten vid arvskiften.

Vad är syftet med en bouppteckning?
Vid dödsfall ska det som huvudregel upprättas en bouppteckning. Bouppteckningen ska innehålla uppgifter om den avlidnes skulder och tillgångar per dödsdagen, om det finns några juridiska handlingar, vilka som är arvtagare enligt lag och eventuellt arvtagare enligt testamente. Bouppteckningen kan därför bli väldigt omfattande och arvtagarna i stort behov av professionell hjälp. Arvtagarna kallas därför till en bouppteckningsförrättning där förrättningsmannen går igenom och antecknar kvarlåtenskapen. Var den avlidne gift eller sambo ska även den efterlevande makens/sambons tillgångar och skulder antecknas. När bouppteckningen upprättats ska den skickas till Skatteverket för registrering.

Bouppteckningen är:

 1. ett underlag för boutredningen och fastställer kvarlåtenskap som senare ska skiftas till arvtagare,
 2. en redovisning till eventuella borgenärer,
 3. en legitimationshandling vilket gör det möjligt att senare avsluta konton, ansöka om lagfart, sälja fastighet/ bostadsrätt etc,
 4. en rättssäkerhetsfunktion. Bouppgivaren som uppger vilka tillgångar och skulder den avlidne hade per dödsdagen ska underteckna på heder och samvete att allt som uppges i bouppteckningen stämmer och att inga uppgifter utelämnats. Bouppteckningen ska även undertecknas av två utomstående och objektiva förrättningsmän.

För det fall den avlidne saknar tillgångar kan det bli aktuellt att göra en dödsboanmälan genom Socialtjänsten. Kontakta den avlidnes hemkommun vid frågor.

Vad är skillnaden på en bouppteckning och arvskifte?

Först när bouppteckningen registrerats hos Skatteverket kan arbetet med arvskifte påbörjas. Ett skriftligt arvskifte ska upprättas enligt lag, men ska inte registreras. För det fall den avlidne var sambo eller gift ska bodelning göras innan eller i samband med arvskiftet. Vid beräkning av hur stor andel varje arvtagare ska erhålla samt vid beräkning av efterarv är det viktigt att ta hjälp av jurist som har expertis.

Bouppteckningen uppger således vilka tillgångar som finns i dödsboet och vilka som är arvsberättigade, medan arvskiftet uppger hur tillgångarna ska fördelas mellan arvtagarna.

Kommer inte delägarna överens om hur kvarlåtenskapen efter den avlidne ska fördelas kan en delägare ansöka om boutredningsman hos tingsrätten.

Testamente och framtidsfullmakt

Ha omsorg och ta ansvar för nära och kära, skriv testamente och framtidsfullmakt.

Det som testamente och framtidsfullmakt har gemensamt är att de ska ge uttryck för din vilja. I testamentet ska det framgå hur du önskar att din kvarlåtenskap fördelas vid ditt framtida frånfälle. I framtidsfullmakten ska det framgå vilka befogenheter fullmaktshavaren ska ha den dag du inte längre är förmögen att företräda dig själv. Genom att ge klara och konkreta instruktioner till dina närstående kommer missförstånd och tvister att undvikas.

Tre skäl till varför du bör upprätta ett testamente

 1. Villkora att arvet efter dig blir arvtagarens enskilda egendom
 2. Du kan frångå lagstiftarens val av arvtagare och istället förordna hur du önskar att kvarlåtenskapen efter dig fördelas
 3. Undviker framtida missförstånd och konflikter

Tre skäl till varför du bör upprätta en framtidsfullmakt:

 1. Fullmakten träder i kraft den dag fullmaktshavaren anser att du inte längre kan företräda dig själv och undviker ansökan om god man
 2. Du kan välja själv vilka befogenheter fullmaktshavaren ska ha
 3. Du väljer själv vem som blir fullmaktshavare och undviker att en utomstående person tar hand om din privatekonomi

Vanligt förekommande missuppfattningar

 • Att makar alltid ärver varandra
 • Att sambor har arvsrätt enligt lag